Tenerife Connect vzw, afgekort TFC vzw is een Belgische geregistreerde vereniging zonder winstoogmerk en heeft als doel, zoals bepaald door Artikel 3 van haar oprichtingsstatuten:

De vereniging heeft tot doel alle socio-culturele activiteiten en producten die ze interessant acht zowel administratief te ondersteunen als te promoten, bekend te maken en te verspreiden in binnen- en buitenland.

Zij kan activiteiten opzetten die tot doel hebben het grote publiek meer vertrouwd te maken met de Canarische Eilanden en in het bijzonder met Tenerife als vakantiebestemming, overwinterbestemming, tweede verblijfplaats of hoofdverblijfplaats. Ook het samenbrengen van een gespecialiseerd publiek, zowel binnen België als in het buitenland en dit ter bevordering van socio-culturele informatie-uitwisselingen.

Zij kan muzikale en audiovisuele werken componeren, uitvoeren, opnemen, produceren, promoten, verspreiden en exploiteren.

Zij kan eveneens optreden als uitgever van literaire, muzikale en audiovisuele werken.

Zij kan deze handelingen stellen in alle genres en disciplines zoals theater, muziek, audiovisuele kunsten, dans, letterkunde, plastische kunsten, gastronomie, digitale platformen, websites, fora en alle andere activiteiten en producten in verband daarmee.

Zij kan daartoe alle activiteiten ondernemen die het doel kunnen bevorderen, waaronder het organiseren en mede-organiseren van evenementen, optredens, fuiven en activiteiten van allerlei aard.

Zij is eveneens bevoegd om in ondergeschikte orde handelsdaden te stellen voorzover deze in overeenstemming zijn met het doel omschreven in supra en voorzover de winst gebruikt wordt om dit doel te bereiken. Zij kan alle roerende en onroerende goederen die zij voor het verwezenlijken van haar doel nodig heeft, bezitten of verkrijgen en er alle eigendomsrechten en andere zakelijke rechten op uitoefenen.

Zij kan daartoe alle nuttige rechtshandelingen en daden stellen, en onder meer overeenkomsten sluiten, personeel aanwerven, contracten ondertekenen, verzekeringspolissen afsluiten, goederen in huur nemen, dit alles zowel in binnen- als in buitenland.

Zij kan subsidies verwerven en schenkingen aanvaarden, zowel van de overheid als van private instellingen en privé personen, zij kan aan sponsoring doen en vertegenwoordigers uitzenden in binnen- en buitenland en zelf als vertegenwoordiger optreden om het doel in supra omschreven te bereiken.

De zetel van de vereniging is gevestigd in Vlaanderen.

Heden is zij gevestigd te 2018 Antwerpen, Mechelsesteenweg 34 bus 301, in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen.

Tenerife Connect vzw heeft als BTW-Identificatienummer: BE 0688 726 031