vrijdag, mei 17, 2024
HomeBlogNieuwsNIEUWE WET - HUISDIEREN
spot_img

NIEUWE WET – HUISDIEREN

Er wordt opnieuw gegoocheld met de waarheid. Diverse ontwerpnota’s en eerdere politieke voorstellen die het welzijn van de huisdieren moet garanderen op het Spaanse grondgebied en dus ook op Tenerife en bij uitbreiding op de Canarische Eilanden worden op sociale media en ook in de reguliere Nederlandstalige pers door elkaar gehaald. 
Omdat wij door de bomen het bos niet meer zagen, zijn we het wetboek ingedoken.

Het enige document dat het vertrouwen niet schaadt is de wettekst zelf en deze werd gepubliceerd op 28 maart 2023 in het Boletín Oficial del Estado (BOE) en is HIER te raadplegen in het Spaans. Let wel, het decreet is een lijvig ding en wel honderd pagina’s lang. De publicatie draagt het nummer BOE-A-2023-7936, om helemaal volledig te zijn. Omdat deze wet in werking treedt zes maanden na publicatie, wordt deze van kracht op 29 september 2023.

Meerdere versies

Het ligt niet in de bedoeling om de wet helemaal te vertalen, enkel de essentiële passages die nuttig zijn en verplichtingen omschrijven, behandelen we hieronder. Iedereen die een hond, een kat of een fret in huis heeft of er een in huis wil halen, moet zich in orde stellen wet deze wettekst. Als een eigenaar besluit om een ander dier als huisdier te houden, moet het bewuste dier ingeschreven worden als gezelschapsdieren in het voorziene register.

Een week geleden publiceerden wij ons eigen artikel HUISDIEREN EN DE NIEUWE WET waarin wij een artikel van de week ervoor moesten corrigeren vanwege een nieuwe politieke insteek waarin er geen verplichting werd geëist van een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering voor hondenbezit en er geen cursus over verantwoordelijk eigenaarschap moest worden gevolgd. 

Uitzonderingen

Het hoofddoel van deze wet is niet zozeer om het welzijn van dieren te garanderen door de voorwaarden op te leggen, maar om de erkenning en bescherming van de waardigheid van dieren door de maatschappij te regelen. De wet reguleert dieren als levende wezens binnen onze leefomgeving.

Evenwel zijn er dieren uitgesloten van deze wetgeving. Stieren die gebruikt worden bij stierengevechten en corridas, slachtvee, fokdieren, wilde dieren en dieren die gebruikt worden voor specifieke activiteiten (valkerijvogels, herders- en veewaakhonden). Ook dieren die gebruikt worden voor professionele activiteiten, bijvoorbeeld reddingshonden, en huisdieren die gebruikt worden door veiligheidstroepen en -korpsen of door de strijdkrachten. 

Uitgesloten zijn ook de jachthonden, rehala’s (roedels die gebruikt worden bij de Spaanse jacht) en hulpjachtdieren. Ze worden allemaal gereguleerd en beschermd door de overeenkomstige Europese, staats- en regionale regelgeving die van kracht is en die buiten deze wet op hen van toepassing is.

Verplichtingen

Eenieder is verplicht huisdieren te behandelen overeenkomstig hun status als wezens met gevoel. Daarom moeten huisdieren:

a) in waardige levensomstandigheden worden gehouden die hun welzijn, rechten en gezonde ontwikkeling garanderen, ook kooidieren (kennels, aquaria, terraria) moeten daaraan voldoen.
b) het dier mag niet lijden of mishandeld worden en mag geen angsttoestanden ondergaan.
c) Eigenaars moeten de nodige waakzaamheid aan de dag leggen om te voorkomen dat de dieren ontsnappen.
d) Dieren mogen niet onbeheerd worden achtergelaten in afgesloten voertuigen, blootgesteld aan hitte of andere omstandigheden die hun leven in gevaar kunnen brengen.
e) elk huisdier moet gezondheidszorgen krijgen en een veterinair onderzoek krijgen wanneer nodig of wanneer dit bij wet is vastgesteld.
f) de bevoegde autoriteit moeten binnen achtenveertig uur op de hoogte worden gesteld bij verlies of diefstal van het dier.

Eigenaars van huisdieren zijn verantwoordelijk voor alle mogelijke schade, letsel of overlast die, zonder uitlokking of nalatigheid van een derde, kan worden toegebracht aan mensen, andere dieren of dingen, openbare wegen en ruimten en de natuurlijke omgeving, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Artikel 25 

Is waarschijnlijk wel het meeste interessante, want daarin staan de algemene verbodsbepalingen beschreven. We doen een opsomming van wat verboden is.

a) Huisdieren mishandelen of fysiek aanvallen, hen onderwerpen aan nalatige behandeling of elke praktijk die hen leed, fysieke of psychologische schade kan berokkenen of hun dood kan veroorzaken.

b) Het gebruik van invasieve methoden en instrumenten die de dieren schade en lijden toebrengen, onverminderd veterinaire behandelingen die worden uitgevoerd door geregistreerde veterinaire professionals en andere uitzonderingen die zijn vastgelegd in regelgeving.

c) Het opzettelijk achterlaten van dieren in gesloten of open ruimten, met name in de natuurlijke omgeving, waar ze vervolgens schade kunnen veroorzaken door verwilderde of mogelijk invasieve exoten.

d) Het in het wild achterlaten van dieren of in een staat waarin ze schade kunnen veroorzaken op openbare of particuliere plaatsen die toegankelijk zijn voor het publiek, waar ze schade kunnen veroorzaken aan mensen, vee of de natuurlijke omgeving.

e) Het gebruik van dieren in openbare voorstellingen of artistieke, toeristische of reclameactiviteiten en in mechanische attracties of kermisdraaimolens.

f) Huisdieren voederen met ingewanden, karkassen en andere slachtafval van dieren die niet door de juiste gezondheidscontroles zijn gekomen, in overeenstemming met de toepasselijke sectorale regelgeving.

g) Dieren in te zetten als beloning, prijs, loterij of promotie.

i) Het gebruik van dieren als reclame, met uitzondering van de uitoefening van aanverwante activiteiten.

j) Ze te gebruiken in gevechten of hun training in de ontwikkeling van deze praktijk en andere soortgelijke praktijken, evenals het aanzetten tot agressie tegen andere dieren of andere mensen buiten het bereik van gereglementeerde activiteiten.

k) Het gebruik van een apparaat, mechanisme of gebruiksvoorwerp dat bedoeld is om hun mobiliteit te beperken of te belemmeren, tenzij op voorschrift van een dierenarts in het belang van hun welzijn.

Nog meer

Verder lezen we in deze erg uitgebreide wettekst dat eigenaars moeten voorkomen dat dieren hun uitwerpselen en urine deponeren op plaatsen waar andere mensen voorbijkomen, en deze in alle gevallen moeten verwijderen of de plaats schoonmaken met biologisch afbreekbare producten.

Alle katten moeten zich kunnen identificeren door middel van een microchip en deze die niet in het register zijn opgenomen moeten chirurgisch worden gesteriliseerd voordat ze zes maanden oud zijn.

Huisdieren aangebonden houden of in openbare ruimten laten rondlopen zonder toezicht van de persoon die verantwoordelijk is voor hun verzorging en gedrag, is niet toegelaten. Het bijhouden van honden en katten op terrassen, balkons, dakterrassen, houthokken, kelders, binnenplaatsen en dergelijke of in voertuigen is uiteraard ook verboden.

Het onbeheerd achterlaten van een gezelschapsdier gedurende meer dan drie opeenvolgende dagen wordt niet toegelaten. Bij honden mag deze periode niet langer zijn dan vierentwintig opeenvolgende uren.

Artikel 28

Dit artikel beschrijft het onderkomen van huisdieren in open lucht.

De plaats in open lucht, waar het huisdier verblijft, moet beschermen tegen guur weer. Het onderkomen moeten zo worden geplaatst dat zij niet gedurende langere tijd rechtstreeks blootstaan aan direct zonlicht, regen of extreme koude. Daarenboven moet het onderkomen zijn afgestemd op de grootte en de fysiologische behoeften van het dier. Uiteraard moeten dieren toegang hebben tot voedsel en water en over adequate sanitaire en hygiënische omstandigheden beschikken en moeten er acties worden ondernomen om ontsnapping of mogelijke agressie te voorkomen.

Vervoer, restauratie en stranden

Openbaar en particulier vervoer moeten de toegang vergemakkelijken van gezelschapsdieren die geen gevaar vormen voor mensen en andere dieren.

Chauffeurs van openbare taxidiensten of personenvoertuigen met chauffeur moeten op discretionaire basis de toegang van gezelschapsdieren tot hun voertuigen vergemakkelijken, behalve in naar behoren gemotiveerde omstandigheden.

Openbare en particuliere inrichtingen, hotelaccommodaties, restaurants, bars en alle andere inrichtingen waar dranken en maaltijden worden genuttigd, mogen huisdieren die geen gevaar vormen voor mensen, andere dieren en zaken, toelaten tot ruimten die niet bestemd zijn voor de bereiding, opslag of behandeling van levensmiddelen, onverminderd de bepalingen inzake volksgezondheid, gemeentelijke verordeningen of specifieke verordeningen. Belangrijk hier is dat er onderscheid moet worden gemaakt tussen voedselbereiding en -behandeling en de plaats waar er geconsumeerd wordt.

Belangrijke voorziening. Indien het dier niet wordt toegelaten en er niet verblijft, moet een bord zichtbaar worden aangebracht buiten de inrichting.
Tenzij uitdrukkelijk verboden, naar behoren gesignaleerd en van buitenaf zichtbaar, worden huisdieren wel toegelaten tot openbare gebouwen en terreinen.

Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van hun gemeentelijke verordeningen, bevorderen de gemeenten de toegang tot stranden, parken en andere openbare ruimten voor die huisdieren die geen gevaar vormen voor mensen, andere dieren of dingen. Zonder afbreuk te doen aan hun toegang tot deze en andere ruimten, stellen de gemeenten in alle gevallen plaatsen vast die specifiek bestemd zijn voor de recreatie van honden.

Welles, niets, welles

In artikel 30 staat dan uiteindelijk de tekst die eerst wel en dan niet werd aangeboden om gepubliceerd te worden. 
Personen die ervoor kiezen hondenbezitter te zijn, moeten het voltooien van een cursus voor hondenbezit erkennen. Deze opleiding is voor onbepaalde tijd geldig en is gratis. De inhoud ervan wordt bij verordening vastgesteld. 

In geval van hondenbezit en gedurende het hele leven van het dier moet de eigenaar een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering voor schade aan derden afsluiten en in stand houden, die ook de personen die verantwoordelijk zijn voor het dier dekt, voor een bedrag dat voldoende is om eventuele afgeleide kosten te dekken, die bij verordening worden vastgesteld.

De verordening laat op zich wachten en wordt later gepubliceerd. Deze twee verplichtingen zijn door deze wet nog niet bekrachtigd. Trouwens, deze wet treedt maar in werking, zes maanden na het verschijnen in het Spaanse Staatsblad/Staatscourant, het BOE.

En de rest

Deze wet is meer dan honderd pagina’s lang. Hoofdstukken, artikels, kapittels en paragrafen volgen elkaar duizelingwekkend op. Voer voor juristen, ik ben echter niet lang genoeg naar school geweest en bovendien heb ik de verkeerde richting gekozen om dit allemaal te ontleden. Ik probeer met dit artikel enkel duidelijkheid te verschaffen aan Jan met de pet en Mieke met het hoedje op, die in het bezit zijn van een lieveling waarmee ze hun leven delen.  

Zo beschrijft de wet verder hoe het moet met wilde dieren, met zeezoogdieren, met het fokken van dieren, met de wilde kattenkolonies, met wat de gemeenten moeten ondernemen en is er lijst van gezelschapsdieren opgemaakt. Ook de verkoop en adoptie van huisdieren wordt geregeld, en hoe huisdieren moeten worden vervoerd.

Een ferme brok wettekst die ook verwijst naar de toepassingen, de overtredingen, sancties en de boetes, naar de competente organen en directies die bevoegd zijn voor deze materie.

Inwerkingtreding

Ik eindig zoals ook het decreet eindigt:

Negende slotbepaling. Inwerkingtreding. 
Deze wet treedt in werking zes maanden na publicatie in het Staatsblad.
Daarom,
Beveel ik alle Spanjaarden, individuen en autoriteiten, de naleving van deze wet te handhaven en af te dwingen.
Madrid, 28 maart 2023.

Getekend: de eerste minister Pedro Sanchez

TERUG NAAR STARTSCHERM


Geïnteresseerd in Tenerife? Word dan lid van de grootste Tenerife-familie
Abonneer u op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het nieuws op Tenerife. 
Vul hieronder uw voornaam en een geldig e-mailadres in. Klik daarna op Abonneren.

Abonneer op onze nieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte van het laatste Tenerife Nieuws!
Abonneer op onze nieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte van het laatste Tenerife Nieuws!
spot_img
Guy Devos
Guy Devoshttp://www.tenerifeconnect.be
Ik heb Tenerife steeds een centrale plaats gegeven en heb het eiland binnen mijn redactioneel en journalistiek netwerk steeds kunnen binden in mijn teksten. Het eiland waarop ik reeds decennialang verliefd ben heeft mij kunnen verleiden tot het schrijven van drie boeken, een aantal leesbrochures, en duizenden artikels, columns en proza. Informatie en nieuwsfeiten zijn de producten, pen en papier zijn de middelen terwijl betrokkenheid het zetmeel is. Het resultaat wil ik met iedereen delen. Ik moest het eerst zelf ontdekken, daarna pas kon ik het verwoorden want we zitten met duizend draden aan onze herkomst vast. Ik niet ..., ik ben enkel op de verkeerde plaats geboren. © Op alle werken rust een copyright. Niets van deze werken mag worden gedupliceerd, onder welke vorm ook, zonder toestemming van de auteur.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

spot_img

magazine

#275 MEI 2024

#274 APRIL 2024

#273 MAART 2024

#272 FEBRUARI 2024

- Reclame -spot_img

gastronomie

seb leeson consulting

weer

COLUMN GUY

- Reclame -spot_img

COLUMN KIM

- Reclame -spot_img

WEETJES

spot_img