Wij hebben in ons basisartikel MODELO 210 uitvoerig beschreven hoe, wanneer en waarom je een aangifte moet doen van de belasting op een onroerend goed. Buitenlandse eigenaars die een stekje hebben op Tenerife vallen onder deze noemer. Dit heet in het Spaans Impuesto sobre la Renta de no Residentes (sin establecimiento permanente) en deze belasting wordt geïnd door de Spaanse staat.

Deze draagschuld voor niet-residentiële eigenaars, en dus ook voor vruchtgebruikers van een stekje op Spaans grondgebied, moet elk jaar aangegeven én betaald worden vóór 31 december.
De belasting wordt berekend op basis van de grondbelasting of IBI (Impuestos sobre Bienes Inmuebles) die het pand toebedeeld krijgt. Rekening houdend met het reële huurinkomen verkregen uit de eigendom of een fictief inkomen wanneer het pand niet wordt verhuurd. Dit is ook van toepassing in de hoedanigheid van vruchtgebruiker.

Dit artikel is bestemd voor iedereen die vorig jaar een vastgoed aanschafte en die nu voor de eerste keer een aangifte via het Modelo 210 moet doen. Er is ook een trend waar kopers op leeftijd, meestal om fiscale en/of testamentaire redenen, met name het reduceren van de Belgische erfbelasting, de aankoop splitsen in vruchtgebruik: ouders en blote eigendom: kinderen.

Hierna volgt een voorbeeld om het helemaal duidelijk te maken.
Een echtpaar koopt op 25 juli een onroerend goed op Tenerife. Om bepaalde redenen doen zij (moeder en vader elk voor 50%) de aankoop als vruchtgebruikers of usufructo vitalicio, de blote eigendom nuda propiedad komt toe aan hun 2 kinderen.

Voor het eerst moeten moeder en vader aangifte doen van deze belasting via het Modelo 210. Het invullen, het aangeven en het betalen van de berekende belasting die het Modelo 210 met zich meebrengt moet gebeuren vóór 31 december van het haar dat volgt op de aankoop van het vastgoed. In dit geval gebeurt dat door de beide ouders in de hoedanigheid van vruchtgebruiker, elk naarmate hun respectievelijk aandeel in het vruchtgebruik, zijnde 50%.
Omdat zij slechts vanaf 25 juli vruchtgebruiker zijn, dient hun draagschuld derwijze ook proportioneel gereduceerd te worden tot 160/365sten van het belastbare tijdperk. Hun kinderen, de blote eigenaars, zijn niet gehouden het Modelo 210 in te vullen en zijn derhalve de belasting niet verschuldigd in hun hoedanigheid van blote eigenaar.
Let op: alle vruchtgebruikers moeten een aangifte doen van het Modelo 210 voor het deel (in %) dat zij eigenaar zijn.

Rond de helft van het jaar ontvangt elke vastgoedeigenaar die niet op de Canarische Eilanden woont het aanslagbiljet van de grondbelasting IBI (Impuestos sobre Bienes Inmuebles) van het Canarische Rekenhof. In dat aanslagbiljet, of Carta de pago voluntaria consorcio de tributos de Tenerife, zoals dit in het Spaans wordt genoemd, vinden de vruchtgebruikers de parameters die nodig zijn voor het invullen van het  Modelo 210. Bij het kadastrale gegeven ‘VC’ of voluit geschreven Valor Catastral staat het getal waarop de draagschuld wordt berekend.

Praktische toepassing: 
(35.721,09(1)  x  160/365(2)  x  1,1%(3)  x  19%(4)) : 2(5)   =  16,36 € (5)
(1) kadastrale waarde (zie IBI: bedrag V.C. Total)
(2) tijdvak in 2018 als vruchtgebruiker
(3) indien kadastrale waarde niet ouder dan 10 jaar of gereviseerd
(4) aanslagvoet
(5) elke vruchtgebruiker doet aangifte ‘modelo 210’ en betaalt de helft i.c. 16,36 €

De algemene uitleg over de Modelo 210 kan je HIER lezen.

PROBLEMEN?

Toch nog problemen om tot een bevredigend resultaat te komen?
U kan steeds rekenen op de diensten van Seb Leeson, die een gewaardeerde en onafhankelijke vastgoedconsultant is. Voor alle duidelijkheid: hij is geen makelaar, enkel consultant en hulp voor alle administratieve onduidelijkheden die je op Tenerife kunt tegenkomen.

Research: Alfons Hayaert, fiscaal jurist Belgische personenbelasting, apjhay@gmail.com