De site tenerifeconnect.be wordt beheerd door vzw Tenerife Connect waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd in België, 2018 Antwerpen, Mechelsesteenweg 34/301. De vereniging heeft als ondernemingsnummer BE0688 726 031.

Het loutere feit van uw gebruik van de site tenerifeconnect.be houdt in dat u de volgende gebruiksvoorwaarden integraal en onherroepelijk aanvaardt. Tenerife Connect vzw behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing te wijzigen. Wij raden u dan ook aan om deze regelmatig te raadplegen.

Zoekertjes:

Wij behouden ons het eenzijdige recht voor om een zoekertje dat op onze site is geplaatst, zelfs voor het einde van de publicatieperiode, te deactiveren of te weigeren in de volgende gevallen:

  • Een zoekertje heeft betrekking op een reeds verkocht product.
  • Een beschrijvende tekst is in strijd met deze gebruiksvoorwaarden.
  • Een of meerdere foto´s stellen het vastgoed niet expliciet voor.
  • Een zoekertje is fout, of een zoekertje is onwettelijk.

Indien u een zoekertje plaatst op de site, verbindt u zich ertoe uitsluitend informatie te geven (afbeeldingen, foto´s,…) die niet in strijd is met de rechten van derden, inclusief de intellectuele eigendomsrechten (auteursrechten, afbeeldingsrecht,…) of met de moraal en goede zeden. U vrijwaart Tenerife Connect vzw van elke eventuele rechtsvordering van derden met betrekking tot het zoekertje dat u op de site hebt geplaatst.

Toegangsverbod tot de site:

Wij behouden ons het recht eenzijdig de toegang te verbieden tot heel de site of een gedeelte ervan aan elke fysieke of rechtspersoon:

  • die deze gebruiksvoorwaarden zou overtreden
  • die de persoonlijke gegevens waartoe hij toegang kan hebben via de website zou gebruiken om betalende producten of diensten aan te bieden of om een groot aantal niet aangevraagde berichten te versturen naar de e-mailadressen van andere internetgebruikers (“spamming”) voor eender welk commercieel doel of op een andere niet-toegelaten wijze.
  • die op de site valse of onwettelijke zoekertjes zou plaatsen
  • die op een bepaalde manier de goede reputatie van de site zou schaden
  • die inbreuk zou plegen op de intellectuele rechten van derden
  • die de site zou aanwenden voor onwettige doeleinden

Wij behouden ons eveneens het recht voor om diezelfde personen gerechtelijk te vervolgen.

Beschikbaarheid van de site:

Hoewel wij ons inzetten om de site tenerifeconnect.be 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 ter beschikking te stellen, behouden wij ons het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing, de toegang tot de site te onderbreken om technische of andere redenen. Wij behouden ons eveneens het recht voor onze diensten te beëindigen, en dit zonder dat we verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor deze onderbrekingen en de mogelijke gevolgen hiervan voor u of derden.

Tenerife Connect vzw zal er in de mate van het mogelijke op toezien dat de site en de bestanden die van de site kunnen worden gedownload, vrij zullen zijn van bugs, virussen, Trojaanse paarden en niet toegelaten spyware. Het kan echter niet worden uitgesloten dat deze zaken toch aanwezig zijn. Tenerife Connect vzw kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor elke schade en/of elk verlies die hieruit voortvloeit voor de gebruiker. Tenerife Connect vzw raadt de gebruiker sterk aan een firewall, een antivirusprogramma of andere noodzakelijke beveiligingsprogramma´s op zijn computer te installeren.

Links naar andere sites:

In bepaalde rubrieken bevat de site tenerifeconnect.be hyperlinks naar inhoud van derden of naar websites die beheerd worden door derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de kwaliteit en correctheid van de inhoud of voor deze websites zelf. We kunnen ook niet beschouwd worden als instantie die deze websites of deze inhoud in het algemeen goedkeurt, publiceert of toestaat. De uitbaters van die websites zijn dus de enige verantwoordelijken voor het naleven van de wetgevingen en reglementeringen in verband met de producten en diensten die ze te koop aanbieden op hun website, meer bepaald wat betreft de bescherming van de consument, verkoop op afstand, wetgeving in verband met prijzen, enz.

Verantwoordelijkheid betreffende de inhoud die op de website wordt geplaatst door gebruikers:

Alle teksten, gegevens, foto´s, video´s, boodschappen of elke andere vorm van inhoud die op de website wordt geplaatst door een gebruiker, valt enkel onder zijn verantwoordelijkheid. Tenerife Connect vzw controleert de inhoud die op de website wordt geplaatst door gebruikers niet en kan hier dus niet verantwoordelijk voor worden gesteld.

De gebruiker verklaart, aanvaardt en garandeert dat Tenerife Connect vzw over het recht beschikt om alle tekst of informatie die de gebruiker op de website tenerifeconnect.be heeft geplaatst te gebruiken en te publiceren.

Als gebruiker van de zoekertjesdienst van de website verbindt u er zich toe om geen inhoud op de website te plaatsen die een politieke mening uit, die een lasterlijke, racistische of xenofobe bijklank heeft, die aanzet tot discriminatie, haat of geweld ten opzichte van een persoon, een groep, een gemeenschap of haar leden op basis van ras, huidskleur, afkomst of nationale of etnische origine van deze of van enkelen ervan.

Enkel en alleen al door deze website te gebruiken, verbindt u er zich toe Tenerife Connect vzw (eigenaar van de website tenerifeconnect.be), zijn dochterondernemingen, zijn leidinggevenden, zijn werknemers, zijn partners en zijn vertegenwoordigers te vrijwaren van alle vorderingen tot aansprakelijkheid en andere gerechtelijke acties die door derden zouden worden aangevat, naar aanleiding van een inhoud die door u op de website werd geplaatst.

Diverse bepalingen, toepasselijke wetgeving en rechtspraak:

De ongeldigheid, nietigheid of de niet-uitvoerbare aard van alle of een deel van een van de bovenstaande bepalingen, zal niet leiden tot de ongeldigheid van alle gebruiksvoorwaarden van dit document. De bepaling in kwestie wordt voor niet geschreven gehouden en de gebruiker aanvaardt dat Tenerife Connect vzw deze bepaling zal vervangen door een andere die, in de mate van het mogelijke, dezelfde functie zal hebben.

Voor elk eventueel geschil dat voortvloeit uit het gebruik van de site tenerifeconnect.be is de Belgische wet van toepassing, en zijn uitsluitend de Antwerpse rechtbanken bevoegd.

Intellectuele rechten:

De volledige inhoud van de site, met inbegrip van de teksten, grafieken, logo´s, knoppen, afbeeldingen, HTML-code, database en pictogrammen, is de intellectuele eigendom van Tenerife Connect vzw en is beschermd via de rechten op intellectuele eigendom, zoals auteursrechten en de rechten van de producent van een database.

Met dit document verleent Tenerife Connect vzw de gebruiker van de site een niet-exclusieve, niet-overdraagbare en op elk ogenblik zonder reden herroepbare licentie om de inhoud van de website op een computer te openen, weer te geven en te downloaden met als enig doel deze inhoud te raadplegen. De gebruiker mag ook een kopie van de inhoud die op de site wordt weergegeven, uitsluitend voor persoonlijk gebruik afdrukken, op voorwaarde dat hij de inhoud van de site op geen enkele manier wijzigt en dat hij alle vermeldingen van auteurschap en oorsprong van de site behoudt. Reproductie is bijgevolg uitsluitend toegelaten voor persoonlijk gebruik en als persoonlijke kopie in de zin van de wet op auteursrechten.

Bepaalde namen, kenmerken, en logo´s op de website zijn gedeponeerde merken of handelsnamen, die eigendom zijn van Tenerife Connect vzw of van hun respectieve eigenaars. Tenzij uitdrukkelijke en voorafgaande toelating van de licentiehouders, waaronder Tenerife Connect vzw, is elk gebruik van namen, merken en logo´s en/of het ongeoorloofde gebruik van gelijksoortige tekens, verboden.

Elke kopie, vertaling, aanpassing, wijziging of welk gebruik ook van het geheel of van een van de beschermde elementen van de website, onder eender welke vorm en met eender welk middel, is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Tenerife Connect vzw. Elk verzoek in dit verband kan gericht worden aan info@tenerifeconnect.com.

Elk commercieel gebruik van de inhoud van de site is strikt verboden.

In geen enkel geval kan Tenerife Connect vzw verantwoordelijk gehouden worden tegenover bezoekers van de site voor klachten of rechtsvorderingen die tegen deze laatsten zouden worden aangespannen door een derde die zou beweren dat het gebruik van eender welk element van de inhoud van de website of een van de producten of diensten die de site aanbiedt, inbreuk zou plegen op een van zijn intellectuele rechten.